100 év – 34 kép(p)en

A Gödöllői Premontrei Apátság és a gödöllői Premontrei Iskolaközpont jubileumi időszakot hirdet a premontreiek gödöllői letelepedésének és iskolaalapításának 100., valamint a gimnázium újraindulásának 30. évfordulója alkalmából. A jubileumi időszak 2023. március 6-án, Fényi Ottó atya halálának évfordulóján indul és 2024. november 29-én, Takács Menyhért halálának évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a gimnázium és az apátság számos rendezvényt, programot és egyéb megemlékezést, ünnepséget kíván szervezni. A jubileumi időszak megnyitására hangolódva bő egy hónapon át megosztunk egy-egy képet és hozzá kapcsolódóan egy rövid szöveget, idézetet. A képeket válogatta és a szövegeket írta Kara Anna levéltáros, lektorálta Balogh P. Piusz O.Praem. apát.


A képeket az apátság és a gimnázium Facebook-oldalán és Instagram oldalán tesszük közzé, de összegyűjtve ezen az oldalon is visszakereshető.


1. Természetrajz óra a kassai premontrei főgimnáziumban, 1905-ben.

(A kép forrása: A jászóvári premontrei kanonokok kassai főgimnáziumának jelentése az 1905–1906. isk. évről. Kassa, 1906.)

„Szeretnünk kell tanítványainkat mind egyformán és válogatás nélkül.”

Takács F. Menyhért jászóvári apát, prépost-prelátus gondolata (1912).2. A magyar Vörös Hadsereg kassai bevonulását ünneplő emberek, 1919 június elején

(A kép forrása: https://mandadb.hu/tetel/8957/Voros_Riport_Film_11_1919_junius.)

…azonban július 5-én, a magyar egységek visszavonulása után, ismét a cseh csapatok vették birtokukba a várost. Július 17-én katonai erőszakkal bezárták/államosították a helyi premontrei konviktust, augusztus 26-án a rozsnyói, szeptember 11-én a kassai premontrei főgimnáziumot.

Szerzetestanáraik állástalanokká váltak.


3. Vass M. Keresztély jászóvári premontrei szerzetestanár portréja

(A kép forrása: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

1919. szeptember 7-én a kassai dómban celebrált miséjén – prédikációjában – párhuzamot vont az 1619-ben kivégzett kassai vértanúk, illetve a 300 évvel később a rendje ellen elkövetett igazságtalanságok és jogtalanságok között. Bátor tettének következménye:

első premontreiként utasították ki Csehszlovákiából.


4. Takács F. Menyhért jászóvári apát, prépost-prelátus portréja.


(A kép forrása: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


1919 és 1923 között hajszálon múlt a Jászóvári Premontrei Kanonokrend léte.

„Takács Menyhért dr. ebben a sorsdöntő időben volt bizonyára a legnagyobb. Itt is, ott is megmentette rendjét az elpusztulástól.”

Részlet az MTI Kőnyomatos Hírekben megjelent Takács-nekrológból, 1933. november 29-én.


5. Takács F. Menyhért prépost-prelátus csehszlovák arcképes utazási igazolványa, 1922-ben.

(A kép forrása: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

Mivel azokban az időkben hatóságilag nehezítették az utazást Csehszlovákia és Magyarország között, utazási igazolványt készíttetett magának, hogy mindkét országban intézhesse a rend ügyeit.  

„Súlyos szenvedések által megpróbálva kell szent hitünket állhatatosan vallanunk és szeretett rendünkért minden áldozatra készen lennünk. Kérem a kedves rendtársakat, fohászkodjanak mindennapi szent miséikben a jóságos Istenhez, hogy ebben a szent esztendőben árassza felénk égi kegyelmét, s megelégelve keserveinket engedjen jobb időket megérnünk, hogy az Egyház békéjében híven és akadály nélkül teljesíthessük kettős hivatásunkat. Kérjék égi Pátrónánknak és Szent Norbert Atyánknak közbenjárását, hogy buzgó fohászaink az üdvözítő Jézus színe elé jussanak, és kegyelmes meghallgatásra találjanak!”

Takács F. Menyhért prépost-prelátus levele rendtársainak. Jászóvár, 1925. január 1.


6. Az emberpróbáló időkben sem hitehagyottan. Jászóvári premontrei szerzetesek úrnapi körmeneten Kassán, 1922-ben. Holba R. Kasszián szerzetestanár fotója.

(Forráslelőhely: Štátny archív v Žiline so sídlom v Bytči, Szlovákia.)

„Ó, szentséges lakoma, Krisztust vesszük rajta, felidézzük szenvedésének emlékét, bensőnket kegyelem tölti el és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.”

Úrnapi zsolozsma-antifóna.


7. A nagyváradi premontrei főgimnázium

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

1923. január 17-én aromán hatóságok végleg bezárták a nagyváradi premontrei főgimnáziumot.

Ezzel itt is megfosztották a szerzetestanárokat a rendi katedráktól.


8. A gödöllői tervek

Kertész K. Róbert vázlatrajza az új gödöllői premontrei létesítményről. Részlet. 1923. március
A tervezett komplexum látványterve

(A képek forrása: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

A gimnáziumot, konviktust (kollégiumot) és rendházat befogadó épületegyüttest Kertész K. Róbert és Sváb Gyula tervei alapján, 1923–1928 között emelték.

Temploma a rend pénzhiánya miatt nem valósulhatott meg.


9. A gödöllői premontrei intézményrendszer alapító okiratának másolata. 1923. szeptember 25.


(A kép forrása: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

Takács F. Menyhért apát, prépost-prelátus „gödöllői alapításával […] új életre támasztotta rendjét.”

Részlet az MTI Kőnyomatos Hírekben megjelent Takács-nekrológból, 1933. november 29-én.


10. Kovács I. Lajos premontrei szerzetestanár portréja


1921. március 21-ei dedikációja Ernyi J. Gilbert szerzetestanár rendtársának szól.

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

Kovács I. Lajos hat évig állt Nagyváradon a rendház és a főgimnázium élén, amikor 1923-ban a román hatóságok elüldözték őt a premontreiek ősi fészkéből. 1923 és 1924 között „gödöllői építkezésügyi megbízott”.

Munkája eredményeként épült fel bő egy év alatt a gimnázium.


11. Az első gödöllői premontrei szerzetesi és világi tanári kar csoportképe. Gödöllő, 1924.

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

Az első tanári kar hét Csehszlovákiából (ebből három fő Jászóvárról, négy Kassáról) és négy Romániából (Nagyváradról) kiutasított, vagy egyéb okból távozni kényszerült premontrei szerzetestanárból állt.

Ülő sor (balról jobbra): Berkovics L. Ernő, Bacsó L. Vilmos, Stuhlmann V. Patrik (igazgató), Madzsar Gusztáv (a budapestvidéki tankerület főigazgatója), Kovács I. Lajos (igazgatóhelyettes), Buczkó J. Emil, Oszvald F. Arisztid; álló sor (balról jobbra): Szopek E. Loránd, Vidákovich A. Aladár, Soltész Ernő (testnevelő tanár), Balogh Á. Ányos, Hermann I. Egyed, Fejéregyházi László (rajztanár), Balyi F. Károly.12. A gödöllői premontrei (reál)gimnázium első évfolyamai

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


A tanítás 1924. szeptember 24-én, két-két első és második osztállyal indult. Az első érettségi így 1931-ben volt.13. Három premontrei öregdiák politikus portréja

(Források: http://www.huszadikszazad.hu/1925-februar/gazdasag/az-aranymerleg-kotelezove-tetele; http://www.huszadikszazad.hu/1931-december/politika/pallavicini-sigray-rassay-es-kallay-tibor-dombovarott; http://www.huszadikszazad.hu/keptar/gazdasag/1924 .)


1925. március 17-én, a Nemzetgyűlés 392. ülésén (az 1924/25. évi állami költségvetésről szóló törvény tárgyalásának általános vitáján) sikerült elérniük, hogy a törvény végleges szövegébe

a gödöllői építési telek, mint premontrei tulajdon, kerüljön be.14. Takács F. Menyhért prépost-prelátusnak a megáldást követő ünnepélyes kalapácsütése a rendház alapkövén.

Gödöllő, 1927. szeptember 22.

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

„Az örök Atyától örök béke legyen e háznak, az időtlen Igétől időtlen béke legyen e háznak, a kegyes Vigasztaló adjon békét e háznak!”

Templomszentelési zsolozsma-antifóna.15. Kárpáthy-Kravjánszky M. Mór szerzetestanár temetése a rendi temetőben.

Gödöllő, 1940. december 14.

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


A fácánosi sírkertben 1928−1950 között kísértek utolsó útjukra premontreieket. A rendszerváltoztatást követően 2002-ben itt helyezték örök nyugalomra Fényi J. Ottó kormányzó perjelt.

2022 szeptemberében és októberében a városi temetőből is ide kerültek a premontrei szerzetesek.16. Szent Norbert szobra


Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.


Szent Norbert szellemisége nemcsak szobrával, hanem a premontrei szerzetesekkel is beköltözött Gödöllőre.17. A Jászóvári Premontrei Kanonokrend pecsétje

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

Az eredeti címerben a három kép a jászóvári, leleszi, váradhegyfoki apátságot szimbolizálta.

1920-ban nem csak a pecsétet csonkították meg…18. Kálmán herceg lovas szobrának végleges helyére szállítása

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

A szobrot Róna József alkotta. 1931. szeptember 27-én szállították a rendház előtti parkba.

„Reálgimnáziumunk szépséges, nemes empire stílusa, konviktusunk vonzó barokkja, a ma élő legkitűnőbb szobrászok, festők, iparművészek szobrai, képei, iparművészeti alkotásai, intézetünk belsejének és külsejének esztétikai kifogástalansága, gyűjteményeink a művészi ízlés felnevelésének nagyon kedvező miliője.”

Részlet Stuhlmann V. Patrik rektor-főigazgatónak Az etikai, értelmi, művészi és testi nevelés harmonikus keresztülvitele című előadásából. Elhangzott a gödöllői premontrei konviktus 1926. december 21-ei nevelői értekezletén.19. Gödöllői premontrei diákjelvények

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

A régi jelvény tetején lévő W két, egymásba fonódó szimpla v betű, a latin Virtute vinces! (magyarul Erénnyel győzni fogsz!) jelmondat rövidítése.

A mostani jelvényt a diákok a szalagavatón megszentelve kapják meg.20. Balyi F. Károly szerzetestanár mennyiségtanórája közben

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

„Kötelességtudásra csak az képes nevelni, aki lelkiismeretes és kötelességtudó.”

Takács F. Menyhért jászóvári apát, prépost-prelátus gondolata (1912).21. Felelés táblánál.

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

„Legyünk mindenki iránt egyformán méltányosak.”

Takács F. Menyhért jászóvári apát, prépost-prelátus gondolata (1912).22. Szalvátor Nővérek főzés-előkészület közben

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

Az apácák Gödöllőn imájukkal és munkájukkal is segítették a premontrei szerzeteseket.23. Sopronyi Kálmán gödöllői premontrei diák

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

A végig jeles előmenetelű, „nagyon tehetséges, vallásos lelkületű, kötelességtudó tanítvány” premontrei szerzetesnek készült. Súlyos betegség következtében 1937. október 13-án 13 éves korában hunyt el. Végakarata értelmében minden leendő örökségét (először gazdaságukat, majd a szülők halála után házukat) a tervezett premontrei templom felépítésére adományozta. Gazdaságuk (1938-as árfolyamon számolva) 35 000 pengőt ért, ez napjainkban – a pénzértékindex alapján – mintegy 40 000 000 Ft-nak felel meg. Szülei tiszteletben tartották óhaját, és teljesítették azt. A premontreiek pedig, a szülők kérésének megfelelően, Sopronyi Kálmánt 1937. október 15-én a fácánosi premontrei sírkertben temették el. Addig nyugszik itt, amíg a rend temploma fel nem épül;

ekkor mindhármuk földi maradványait az új templom kriptájában helyezik el.24. Kovács B. Kolos szerzetestanár franciaóra közben.

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.

1938 szeptemberében Magyarország második kéttannyelvű, illetve első francia tanítási nyelvű gimnáziuma indult Gödöllőn.25. Ószövetségi Szentírás, az alábbi bejegyzéssel: „A gödöllői fogolytáborból hoztam 1945. március 14-én. Dr. Alföldy Zoltán. Premontrei gimnázium.”

Forráslelőhely: Ráckevei Ady Endre Gimnázium könyvtára.

A második világháború harci cselekményei, ezek hatásai a gödöllői premontrei intézményrendszert és tágabb környezetét sem kímélték: 1944 késő ősze és 1945 nyara között volt hadikórház, majd szovjet hadifogolytábor, ezt követően szovjet hadikórház. A későbbi Kossuth-díjas, orvostudományok kandidátusa Dr. Alföldy Zoltán a Vöröskereszt megbízásából járt itt, de a szovjetek a tervezettnél hosszabb ideig ott „marasztalták”.26. A Gulagról visszatért Buczkó J. Emil szerzetestanár

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára


Buczkó J. Emilt 1945. január 19-én (már, mint a kassai rendi főgimnázium igazgatóját), iskolájából hurcolták el a szovjetek; a Donyec-medencei kőszénbányákban végzett kényszermunkát. 1947-ben szabadult fogságából. Kassáról 1948-ban 10 évre Csehszlovákia nyugati peremére, a Szudéta-vidékre, Jindřichovice plébániájára száműzték. Ott, mivel nem beszélte a cseh nyelvet, „csak” misézett, méghozzá magyarul. Rajta kívül Gödöllőről még Kovács B. Kolost (rabságban 1945 márciusától 1947 júliusáig volt; az egykori gödöllői öregdiák és [szerzetes]tanár mindezek ellenére 103 évet élt) és Lehmann P. Leót szintén szovjet munkatáborokban tartották fogva.27. Évzáró ünnepség részlete. Gödöllő, 1948. június közepe

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


A falról a premontrei gimnázium névtábláját már leszedték, csak nyomai láthatók. A premontrei oktatási és nevelési intézményeket az 1948. június 16-án hatályba lépett törvény alapján államosították. A vezetést, és ezzel együtt a „hatalmat” még aznap az itt 1938-tól világi tanár, MDP-tag Eszlári Zoltán vette át. A gimnázium neve először Gödöllői Állami Gimnázium, majd gödöllői Állami Ady Endre Gimnázium lett. 1950-ben áttelepítették Ráckevére; ma is fennáll. Helyére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem egyik jogelőd kara került. 1948. június 16-át követően valamennyi gödöllői premontrei szerzetestanár (a hittanárok igazolt kivételével) megtagadta az állami állományba való átvételét, az állameskü letételét. Ezután, jellemzően, lelkipásztorkodásból éltek.28. Vandál pusztítás nyomai a premontrei rendház egyik helyiségében. A szimbolikus sír felirata: „Ezt akarja a klerikális reakció?!” Gödöllő, 1950.

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


A gödöllői premontrei intézményrendszer államosításának folyamata 1948 júniusától 1950 szeptemberéig öt szakaszban zajlott. Ebben a két évben a premontreiek tulajdonában még megmaradt a rendházuk, így az állami személyzet és az ide járó tanulók (köztük népi kollégisták), illetve a szerzetesek történelmi kényszerűségből egy épülettömbben, egy fedél alatt éltek és dolgoztak; ennek minden következményeivel együtt.29. Mesélő pecsétek

(Forráslelőhely: Ráckevei Ady Endre Gimnázium könyvtára.)


A gödöllői állami (az egykori premontrei) gimnázium elköltöztetésekor felszerelésének (köztük a könyvtáraké) kétharmada Ráckevére, egyharmada Nagykátára került. A fényképen látható könyvlap pecsétjeinek segítségével képzeletbeli rendtörténeti utazást tehetünk időben és térben, 1855-től 1948-ig (pontosabban napjainkig), Kassától Gödöllőn keresztül Ráckevéig.30. Fényi J. Ottó O. Praem.

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

1950. szeptember 7-én a pártállam jogtalanul megvonta a rend működési engedélyét. Ezzel a gödöllői szerzetesek ismét hontalanná váltak. Sokuk, köztük Fényi J. Ottó is, hónapokon vagy éveken keresztül fizikai munkával keresték meg a mindennapi betevő falatot. Az elkövetkező, embert próbáló évtizedekben a képen látható Fényi J. Ottó tartotta szerzetestársaiban a lelket.31. „Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá…” I. (1Pt 2,5.)

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


1958. február 28-án kizárták a budapesti Központi Szemináriumból. 1959-ben Budapesten, zárt ajtók mögött szentelték pappá. 1964-ben titokban tette le szerzetesi örökfogadalmát a zsámbéki romtemplomra, Fényi J. Ottó O. Praem. kezébe.32. „Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá…” II. (1Pt 2,5.)

(Forráslelőhely: Budapest Főváros Levéltára.)


1967-ben titokban tette le szerzetesi örökfogadalmát a zsámbéki romtemplomra, Fényi J. Ottó O. Praem. kezébe. 1968-ban titokban, Krakkóban szentelték pappá.

Komoly szerepeket vállalt a rend 1990-es és az iskola 1992-es újraindításában. Közel 60 évesen elvégezte a kémiatanári szakot és igazgatóhelyettesi feladatot is vállalt. Később is aktívan megjelenítette a premontrei rendet az iskolában.33. „Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá…” III. (1Pt 2,5.)

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


1958. március 20-án kizárták a budapesti Központi Szemináriumból. 1968-ban titokban tette le szerzetesi örökfogadalmát a zsámbéki romtemplomra, Fényi J. Ottó O. Praem. kezébe. 1972-ben titokban, Krakkóban szentelték pappá. Zsámbékon élt, majd 1997-től, Fényi Ottó után, ő lett a kormányzó perjel 2015-ig.34. „A régi megszűnt, valami új valósult meg…” (2Kor 5,17.)

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


A rendet mind az egyházi (Apostoli Szentszék: 1989. november 30.), mind az állami hatóságok (1990. január 8-án) visszahelyezték jogaiba. A rend kárpótlását, az eddig szétszórattatásban élő régi és új szerzetestársak összefogását, gödöllői letelepítését, a középfokú, premontrei szellemiségű oktatás újbóli megindítását (1992), s mindezek intézményi alapjainak létrehozását Fényi J. Ottó O. Praem. kormányzó perjel végezte. Irányítása eredményeként újabb premontrei intézményrendszer (gimnázium, rendház, templom) született Gödöllőn.35. A Fácán sori kápolna

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)

Az alapkő megáldásának szertartását Kumorovitz L. Bernát O. Praem., a régi gimnázium 1939–1943 közötti igazgatója végezte. Mellette balra Eördög L. Benedek O. Praem., jobbra harmadikként Fényi J. Ottó O. Praem. áll.

Az üvegablak keretének beemelését ábrázoló képen az előtérben, a kerítésnek támaszkodva, Fényi J. Ottó O. Praem. kormányzó perjel látható.

A templomot 1993-ban, Pünkösdhétfőn áldotta meg Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök.36. Bárdy Péter (1958-2016)

(Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára.)


Bárdy Péter 1997 és 2014 között, Fényi J. Ottó O. Praem. után volt a gimnázium igazgatója.37. Az iskolaközpont napjainkban

A tanítás jelenleg két épületben (A és B) zajlik. Mozgásra a sportcsarnok, az erdei tornacsarnok és az udvar vehető igénybe. A kollégisták a Norbertinumban laknak. A bővülő iskolaudvaron szabadidős tevékenységek folytathatók a szép zöld környezetben.

Az igazgatói teendőket 2015 óta Takácsné Elek Borbála látja el.38. A Premontrei Auditórium és az új rendház

Fotók: OD Pictures

A rendházból kinövő nyitott, kulturális tér (galéria és koncertterem) a különféle premontrei rendhez kapcsolódó közösségeknek ad méltó helyszínt.39. Apátbenedikálás

Fotók: OD Pictures

2018. október 30-án a gödöllői Szentlélek és Gyümölcsoltó Boldogasszony-templomban benedikálták a Szent Ágostonról nevezett Gödöllői Premontrei Apátság első apátját, Balogh P. Piuszt, az eddigi kormányzó perjelt.40. Az apátsági Szent Ágoston-templom

Forráslelőhely: Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára. Fotó: OD Pictures

„A rend tagjai, miután rendházról, plébániatemplomról és a gimnáziumi oktatás feltételeiről gondoskodtak, valamint diákokat befogadó kollégiumot is létrehoztak, a rendalapítás 900 esztendős jubileumának előkészületi éveiben, a tiszteletreméltó elődök buzgóságát szem előtt tartva, új prépostsági »Isten-szent-hajlékát« terveztek Isten dicsőségére, az Anyaszentegyház javára és Szent Ágoston Atyánk tiszteletére, mely templom hét alapkövét az Úr 2022. esztendejének január hó 24. napján, pálforduló készületnapján, ünnepi szertartás elvégzésével megáldottak. Legyen ez az épület a mindeneket teremtő és megtartó Isten műve, a Gödöllői Premontrei Apátság lelki centruma, a támogató Magyarország Kormányának ékessége és környezetének szépsége, a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Magyarország fővédőszentje és a Premontrei Mindenszentek közbenjárására!”

Idézet az oklevél szövegéből.41. Akkor és most

(Forrás: A jászóvári premontrei kanonokok kassai főgimnáziumának jelentése az 1905–1906. isk. évről. Kassa, 1906.; Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára, fotó: Kara Anna.)

„A jó tanítás nem közönséges mesterember munka, hanem valóságos művészet, amely egész embert, paedagogiai meggyőződést, fegyelmezett gondolkodást és emberszerető jó szívet feltételez.”

Takács F. Menyhért jászóvári apát, prépost-prelátus gondolata (1912).