Harmadrend

Röviden:

Szent Norbert a Világi Harmadrendet még életében megalapította. Ez volt a világon az első harmadrend. Már akkor is sokak szándéka volt, hogy szorosabb kötelékkel kapcsolódjanak a Premontrei Rendhez. A Magyarországi Harmadrend tagjai egészen az 50-es évekig, a rendek magyarországi szétszóratásáig élő közösséget alkottak. Öröm számunkra, hogy 2009, –a Harmadrend újraindulása– óta folytatódik az, ami közel 800 évvel ezelőtt Magyarországon is elkezdődött.

harmadrend2

Zsámbéki harmadrend

Gödöllői harmadrend

Gödöllői harmadrend

Bővebben:

A premontrei harmadrend rövid története és lényege

 1. Szent Norbert atyánk életében kezdetektől jelen vannak a világiak.

– Elsősorban ki kell emelni azokat a férfiakat és nőket, akikből Szent Norbert rendjének tagjai lettek.

–Ezek között voltak egyszerű emberek és voltak gazdag befolyásos személyek, akik a premontrei rendbe való belépésükkor akár egész vagyonukat, mindenüket a rend céljaira adták át. Pl. Ilyen volt Cappenberg-i Godefrid, a fiatal tehetséges ifjú gróf, aki saját kastélyát alakíttatta át premontrei rendházzá. És feleségével valamint öccsével együtt belépett a rendbe.

– Szent Norbert atyánkat azonban az isteni gondviselés nemcsak olyan emberekkel hozta össze, akik szerzeteseké lettek rendjében, hanem olyanokkal is akik –és ezt Norbert atyánk éles szemmel felismerte- úgy szolgálhatták a legjobban Isten ügyét, ha megmaradnak a világi életben.

– Ilyen volt Theobald gróf, aki igen hatalmas birtokokkal és nagy befolyással rendelkezett. Szeretett volna belépni a premontrei rendbe, de Norbert atyánk inkább tanácsolta neki, hogy maradjon befolyásos helyén a világban, hogy így több jót tehessen. Ebbe, bár nagyon meglepődött, de beleegyezett és Szent Norbert tanácsára és segítségével megnősült. A rendi hagyomány szerint – bár ma ezt történészek megkérdőjelezik – szent Norbert a rendi viselet egyik részének a skapulárénak (köténynek) egy kicsinyített másába öltöztette be Theobaldot.

 1. A premontrei harmadrend kialakulása

– Biztos, számszerű adatokat nem tudunk mondani a premontrei harmadrend kezdeteiről de az biztos, hogy már a középkortól kezdve erős vágy élt a világiakban, hogy életüket összekössék a szerzetesek és a kanonokok életével.

– A mai értelemben vett harmadrend két szokásból alakult ki:

– A bencés rend kezdeti időszakában a confraterek felvételének szokása (többnyire egy-egy monostor jótevői voltak). Nem kaptak ruhát, de nevüket beírták a rendtagok jegyzékébe

–A XI-XIII. századra általánosan elterjedt szokás volt, hogy világiak végső betegségük idején felvették egy – egy szerzetesrend ruháját megsegítésként („ad succurrendum”).

A premontrei rend mindkét szokást átvette, számos feljegyzés bizonyítja ezt a középkorból de ki is teljesítette és továbbfejlesztette azzá, amit ma harmadrendnek mondunk. A pusztán külső jeleknek és cselekedeteknek belső tartalmat adott.

– A barokk korból pedig leírásban is fennmaradt a skapuláré feladásának liturgiája illetve a harmadrendi regula, melyet szent Norbertnek tulajdonítanak.

A premontreieknél valósították meg először az egyháztörténetben a harmadrend gondolatát – a kolostoron kívüli laikusok bevonását a szerzetesek és apácák lelki életébe és a szerzetesélet gyümölcseibe. A premontrei harmadrend a világ legrégibb harmadrendje.

III. A magyar premontrei harmadrend történetét tekintve a következő érdekességeket érdemes kiemelni:

– Az ősi hagyomány szerint a fehér kanonokok II. István király (1101-1131) hívására Prémontréból érkezetek Magyarországra, és Nagyvárad városától északra, a Kőrös folyó jobb partján emelkedő dombtetőn az előhegyen, (Promontorium) emeltek monostort Szent István első vértanú tiszteletére, 1130-ban. A Képes Krónika szerint itt temették el, rendi ruhában II. Istvánt.

– A középkor folyamán minden bizonnyal virágzott hazánkban is a premontrei kolostorok lelki gyümölcseiből táplálkozó világiak közössége. A török világ azonban a rend életével együtt ezt is elsöpörte.

Az új korban 1925-től Magyarországon a premontrei nővérek segítségével és vezetésével kezdődött el újra a harmadrend működése. Ez a virágzás 25 évig tartott és 1950-ben a szerzetesrendek feloszlatásával ért véget.

– Közel hatvan év kényszerszünet után 2009. november 23-án indult újra a premontrei harmadrend, hat taggal, Zsámbékon; 2010-ben pedig Gödöllőn. Jelenleg 2015-ben a zsámbéki közösségbe 6, a gödöllőibe pedig 11 tag tartozik.

 1. Miben áll napjainkban premontrei harmadrendinek lenni?

– A harmadrendbe tartozó tagoknak vannak feladataik és vannak úgynevezett gyümölcsök, amiket a premontrei szerzetes közösség nyújt ezeknek a tagoknak.

 

Világi harmadrend – körvonalak

 •            A világi harmadrendiek részesednek a Premontrei Rend ima- és lelkiségi közösségében, így tágabb értelemben a Premontrei Rend tagjainak mondhatók.
 •            A Rend havonta egy szentmisét ajánl fel a harmadrendiek szándékára.
 •            A tagok részt vesznek a rendi szentek ünnepein mondott szentmisén és zsolozsmán.
 •            A harmadrend tagjai havonta egyszer találkoznak, szentmisén vesznek részt, és lelkiségi- rendtörténeti- vagy egyéb tanítást kapnak.
 •            Hetente legalább egyszer imádkozzanak együtt egy zsolozsma-órát a szerzetesekkel
 •            Naponta pedig imádkozzanak egy zsolozsmaórát az otthonukban a harmadrendiek számára készített rövidített zsolozsmából. (vagy pedig, ha tehetik, zsolozsmázzanak a szerzetesekkel)
 •            A harmadrendiek évi főünnepe a Premontrei Mindenszentek napja (november 13.) Ilyenkor fogadják be őket a harmadrend helyi közösségébe (jelöltség), ilyenkor tesznek ígéretet, ill. ilyenkor újítják meg ígéreteiket.
 •            A harmadrendiek részt vállalnak a Rend oltáriszentség és Mária-tiszteletében, missziós küldetésében, a szegények, a hátrányos helyzetűek és a gyermekek szolgálatában.
 •            A harmadrend tagjai a maguk módján, lehetőségeiknek és képességüknek megfelelően ugyancsak részt vállalnak a Rend mindennapi feladataiban (liturgikus szolgálat, beteglátogatás, szegények szolgálata). Vállalásaikat csoportjuk felelősével egyeztetve és társaikkal egyetértésben végzik.
 •            A harmadrendiek szentségi élete rendezett, és számíthatnak a Rend részéről a lelki irányításra.
 •            A Rend részéről egy rendtag felelős a harmadrendiek közösségéért. A harmadrend tagjai is kijelölhetnek maguk közül egy felelőst, aki összeköti őket a Renddel, és a közösség életét koordinálja.