Gáspárdy Pál Ödön

“Akkor a tanultak ragyogni fognak, mint az égboltozat fénye,

s akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek örökkön örökké…”

(Dániel 12, 3)

GÁSPÁRDY PÁL ÖDÖN O.Praem.

a Premontrei Kanonokrend Gödöllői Perjelségének tagja

2008. február 29-én, életének 88. évében elhunyt az Úrban.

Rendi testvérünk 1920. január 20-án született Kisvárdán. Az Egri Cisztercita Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. 1938-ban belépett a Premontrei Kanonokrend Jászóvári Prépostságába. A Jászóvárott töltött noviciátusa és teológiai tanulmányai, majd rövid katonai szolgálata után a Rend budapesti növendékházába, a Norbertinumba került, és folytatta teológiai tanulmányait, valamint a Pázmány Péter Tudományegyetemen készült a tanári pályára. 1943. szeptember 8-án tett ünnepélyes fogadalmat a jászóvári prépostsági templomban. 1944. április 11-én szentelték pappá Kassán a „Fehérek Templomában”. Ugyanezen év szeptemberétől a Gödöllői Premontrei Gimnáziumban tanított történelmet és földrajzot, és emellett a diákok prefektusa is volt.

A gimnázium 1948-ban történt államosítása ill. a Rend feloszlatása után 1951-ig lelkipásztori szolgálatban volt a Váci Egyházmegyében, Monoron. Ettől kezdve évtizedeken keresztül a sok ezer magyar szerzetes hányatott sorsában részesült. 1951-től 8 éven át Salgótarjánban a Közgazdasági Technikum tanára volt, ahonnan végül is politikai okból elbocsátották. 1959-ben néhány hónapig a Székesfehérvári Egyházmegye Alsószentiván-i Plébániáján végzett kisegítést, de sikertelenül próbálkozott az egyházmegyei keretbe jutással. Ezért 1960-tól két évtizeden keresztül műszaki tisztviselő volt: először Tarnaőrsön, majd Tarnamérán egy KTSz.-ben. 1961-től Egerben a Heves Megyei Tanács Építőipari Vállalatánál kalkulátorként dolgozott egészen 1981-ben történt nyugdíjazásáig.

Nyugdíjas éveiben az egri Ferences Templomban misézett. A rendjéhez mindig hű maradt. Míg tehette, eljött az újraéledő Gödöllői Premontrei Perjelség jeles ünnepeire. Közössége életét, növekedését gondos figyelemmel kísérte. Sosem mulasztotta el, hogy a rendtársaknak az évfordulókra néhány kedves sort küldjön, és saját életéről beszámoljon. – 1998-ban beköltözött a Nyíregyházi Egyházmegyei Papi Szociális Otthonba. Itt igazi otthonra lelt, és amíg ereje engedte, szeretettel mutatta be a szentmiseáldozatot az otthon idős és beteg lakóinak, de míg képes volt rá, a városban is vállalt lelkipásztori munkát. Egyre súlyosbodó terheit, igazi szerzetesi lelkülettel viselte. Életével megmutatta fiatalabb rendi testvéreinek, hogy semmilyen körülmény nem választhat el minket Isten szeretetétől! Halála egyaránt veszteség az Otthon lakóinak és munkatársainak, a Gáspárdy-családnak és rendi testvéreinek. – Földi maradványait végakarata szerint a Gödöllői Városi Temető Premontrei-parcellájába temettük.

2008. március 10-én (hétfőn) fél 11 órakor holtteste jelenlétében mutattuk be érte az engesztelő szentmiseáldozatot a Premontrei Perjelség templomában (2100 Gödöllő, Fácán sor 4.), majd a boldog feltámadás reményében kikísértük a temetőbe.

REQUIEM AETERNAM DONA EI DOMINE!