Adatvédelmi irányelvek

A Gödöllői Premontrei Apátság regisztrációt igénylő rendezvényeire való jelentkezések során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Gödöllői Premontrei Apátság (székhely: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.; adószám: 19183488-1-13) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a jelentkezés során megadott személyes adatait, amelyeket Ön a Gödöllői Premontrei Apátság által meghirdetett rendezvényre történő jelentkezés során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésére a Gödöllői Premontrei Apátság (székhely: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.; adószám: 19183488-1-13), a Gödöllői Premontrei Apátságnál az Ön személyes adatához a rendezvény szervezésében résztvevő személy jogosult hozzáférni.

A Gödöllői Premontrei Apátság adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Gödöllői Premontrei Apátság adatvédelmi tisztviselője: Tóth B. Péter, aki az apatsag@premontrei.hu e-mail címen és 0628415483 telefonszámon érhető el.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Gödöllői Premontrei Apátság a jelentkezés során megadott személyes adatait a rendezvényre történő jelentkezése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Amennyiben a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni, akkor forduljon a Gödöllői Premontrei Apátság adatvédelmi tisztviselőjéhez a fenti elérhetőségen és a Gödöllői Premontrei Apátság 3 (három) munkanapon belül törli a jelentkezés során megadott személyes adatait. Ezzel a rendezvényre történő jelentkezését is törli a Gödöllői Premontrei Apátság.

Amennyiben a jelentkezéskor megadott személyes adatai megváltoznak, akkor a megváltozott adatok átvezetése céljából küldjön e-mailt a Gödöllői Premontrei Apátság adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címre.

3. Személyes adatok címzettjei

A rendezvényre történő jelentkezés céljából megadott személyes adatait a Gödöllői Premontrei Apátság harmadik fél részére nem adja át.

4. Az adatkezelés időtartama

A Gödöllői Premontrei Apátság a jelentkezés során megadott személyes adatokat a rendezvényen való részvételt követő 30 napig kezeli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1. A Gödöllői Premontrei Apátság a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.

5.2. A Gödöllői Premontrei Apátság az adatkezelési tájékoztató módosításáról a jelentkezés során megadott e-mail címén értesíti.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Gödöllői Premontrei Apátságtól arra vonatkozóan, hogy a Gödöllői Premontrei Apátság kezeli-e az Ön személyes adatait.

Ha a Gödöllői Premontrei Apátság kezeli az Ön személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés célja; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Gödöllői Premontrei Apátság a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

6.2. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Gödöllői Premontrei Apátságtól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

6.3. Törléshez való jog

A Gödöllői Premontrei Apátság az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

A Gödöllői Premontrei Apátság indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, ha (i) a Gödöllői Premontrei Apátságnak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a Gödöllői Premontrei Apátság személyes adatait jogellenesen kezelte, (iv) a Gödöllői Premontrei Apátság jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

Ha a Gödöllői Premontrei Apátság nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A Gödöllői Premontrei Apátság a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Gödöllői Premontrei Apátságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Gödöllői Premontrei Apátságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti a Gödöllői Premontrei Apátságot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Gödöllői Premontrei Apátság a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Gödöllői Premontrei Apátságnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

A Gödöllői Premontrei Apátság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1. Ha úgy gondolja, hogy a Gödöllői Premontrei Apátság megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: apatsag@premontrei.hu, 0628415483.

7.2. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                      +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hatályos 2020. január 31. napjától

Hozzájáruló nyilatkozat

Jelentkezésemmel hozzájárulok, hogy a Gödöllői Premontrei Apátság (székhely: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.; adószám: 19183488-1-13) a közreműködésével szervezett és megtartott rendezvényen készült fényképeket és videófelvételeket időbeli korlátozás nélkül felhasználja, véleményem a nevem és pozícióm megjelölésével a honlapjára, a YouTube vagy Facebook oldalára vagy egyéb szociális média felületeire feltöltse.

Tudomással bírok arról, hogy a fenti hozzájárulásomat az apatsag@premontrei.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Gödöllői Premontrei Apátság részére küldött postai levélben visszavonhatom.

Adatkezelési tájékoztató

A Gödöllői Premontrei Apátság (székhely: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.; adószám: 19183488-1-13) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az általa szervezett vagy az Gödöllői Premontrei Apátság közreműködésével szervezett és megtartott rendezvényen készült fényképeket és videófelvételeket, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos véleményt.

A fenti személyes adatokat a Gödöllői Premontrei Apátság a rendezvény dokumentálása és a rendezvény népszerűsítése céljából kezeli. Az adatkezelési jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával ad meg.

A fenti személyes adatait a Gödöllői Premontrei Apátság saját döntése szerint a honlapján nyilvánosságra hozza, a személyes adatait a Gödöllői Premontrei Apátság szociális média felületein nyilvánosan elérhetővé teszi.

A Gödöllői Premontrei Apátság az Ön személyes adatait a hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Amennyiben a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, akkor a Gödöllői Premontrei Apátság a fenti személyes adatait törli a honlapjáról, illetve a szociális média felületeiről. A Gödöllői Premontrei Apátság felhívja a figyelmét, hogy a személyes adatai törlése nem jelenti azt, hogy a személyes adatai a szociális média felületekről véglegesen törlésre kerülnek és a személyes adatai esetlegesen archívumból nem érhetők el.

Amennyiben a személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatót módosítja a Gödöllői Premontrei Apátság, akkor mindent megtesz annak érdekében, hogy Önt tájékoztassa az adatkezelési tájékoztató módosításáról. Amennyiben a Gödöllői Premontrei Apátság rendelkezik az e-mail címével, akkor a módosított adatkezelési tájékoztatót megküldi az Ön részére.

A személyes adataihoz jogosult hozzáférni, továbbá jogosult a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, illetve élhet az adatkezelés korlátozásához és adathordozhatósághoz való jogával. A személyes adataival kapcsolatos jogát gyakorolhatja a Gödöllői Premontrei Apátság részére az apatsag@premontrei.hu e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levélben a Gödöllői Premontrei Apátság székhelyére küldött levél útján.

A személyes adatai megsértésével kapcsolatban kapcsolatba léphet a Gödöllői Premontrei Apátsággal a következő e-mail címen: apatsag@premontrei.hu, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a következő elérhetőségek egyikén: a 1530 Budapest, Pf.: 5. levelezési címen, személyesen a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. címen, a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, a +36 (1) 391-1410 faxszámon vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen vagy bírósághoz fordulhat.

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Gödöllői Premontrei Apátság a személyes adataim a fenti adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Diétával kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájárulok,

hogy a Gödöllői Premontrei Apátság (székhely: 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 1.; adószám: 19183488-1-13) a diétával kapcsolatos személyes adatokat a jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom bármikor jogosult vagyok visszavonni a Gödöllői Premontrei Apátság adatvédelmi tisztviselőjének az apatsag@premontrei.hu e-mail címre küldött e-mailben vagy a Gödöllői Premontrei Apátság részére küldött levélben.

GPA_AdatkezelésiNyilvántartásiLapok_Tiszta_2021
GPA_AdatkezelésiTájékoztató_FényképekVideófelvételek_2021
GPA_AdatkezelésiTájékoztató_Hírlevél_2021
GPA_AdatkezelésiTájékoztató_Programok_2021
GPA_AdatkezelésiTájékoztató_RendezvénySzervezésKapcsolattartás_2021
GPA_Tájékoztatás_EgyházközösséghezTartozás_2021